Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy Banie

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
Cesja umowy dzierżawy gruntu Nieruchomości, dzierżawa
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Koncesje alkoholowe
Nabycie dzierżawionej nieruchomości gruntowej, która została zabudowana Nieruchomości, dzierżawa
Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej Nieruchomości, dzierżawa
Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej wolno stojącym budynkiem Nieruchomości, dzierżawa
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie) Urząd Stanu Cywilnego
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa Urząd Stanu Cywilnego
Podatek leśny Podatki i opłaty lokalne
Podatek od nieruchomości Podatki i opłaty lokalne
Podatek od środków transportowych Podatki i opłaty lokalne
Podatek rolny Podatki i opłaty lokalne
Podział geodezyjny nieruchomości Nieruchomości, dzierżawa
Poświadczenie osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego Gospodarstwo rolne
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego Urząd Stanu Cywilnego
Pozwolenie na zabudowę wspólnej granicy lub zbliżenie się do niej budynkiem mieszkalnym lub innym Nieruchomości, dzierżawa
Pozwolenie na zmianę najemcy garażu wybudowanego ze środków własnych Nieruchomości, dzierżawa
Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu zawartej na okres do trzech lat Nieruchomości, dzierżawa
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Nieruchomości, dzierżawa
REJESTRACJA URODZEŃ Urząd Stanu Cywilnego
Rejestracja zgonu Urząd Stanu Cywilnego
Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców Ewidencja ludności
Rezygnacja z umowy dzierżawy gruntu Nieruchomości, dzierżawa
Rozgraniczenie nieruchomości Nieruchomości, dzierżawa
Rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Nieruchomości, dzierżawa
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu Ogólne sprawy urzędowe
Sporządzenie testamentu Urząd Stanu Cywilnego
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Mieszkania
Sprzedaż na własność nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste Nieruchomości, dzierżawa
Świadczenia rodzinne Stypendia szkolne, zapomogi, świadczenia
Transrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych Dowody osobiste
Udzielanie bonifikat w opłatach rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu Nieruchomości, dzierżawa
Udzielanie informacji o danych osobowych Ewidencja ludności
Udzielanie informacji o przedsiębiorstwach Działalność gospodarcza
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości Drogownictwo
Utrata dowodu osobistego Dowody osobiste
Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny Ewidencja ludności
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną Ochrona środowiska
wniosek o wydanie zaświadczenia o wykreślenie hipoteki przymusowej Podatki i opłaty lokalne
Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej gminy Banie Podatki i opłaty lokalne
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Mieszkania
WNIOSEK o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego Mieszkania
Wniosek o stypendium szkolne Stypendia szkolne, zapomogi, świadczenia
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Koncesje alkoholowe
Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Koncesje alkoholowe
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Wydanie zaświadczeń o okresie posiadania pospodarstwa rolnego rodziców Gospodarstwo rolne
Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajace stan zaległości Podatki i opłaty lokalne
Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Kadry
Wydanie zaświadczenia stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą Urząd Stanu Cywilnego
Wydanie zezwolenia na budowę zjazdu z drogi gminnej Drogownictwo
Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu Drogownictwo
Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego
Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w transporcie krajowym na teren gminy Banie Drogownictwo
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót Drogownictwo
Wydawanie dowodów osobistych - utraconych Dowody osobiste
Wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy Dowody osobiste
Wydawanie z rejestru odpisów aktów stanu cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO Urząd Stanu Cywilnego
WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM Urząd Stanu Cywilnego
Wydzierżawienie gruntu komunalnego na okres do trzech lat na postawienie garażu blaszanego Nieruchomości, dzierżawa
Wydzierżawienie gruntu komunalnego w drodze bezprzetargowej - na okres do trzech lat Nieruchomości, dzierżawa
Wydzierżawienie gruntu komunalnego w drodze bezprzetargowej - na okres powyżej trzech lat Nieruchomości, dzierżawa
Wydzierżawienie gruntu komunalnego w drodze przetargu - na okres do trzech lat Nieruchomości, dzierżawa
Wydzierżawienie gruntu komunalnego w drodze przetargu - na okres powyżej trzech lat Nieruchomości, dzierżawa
Wykonanie przez gminę prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej Nieruchomości, dzierżawa
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego Ewidencja ludności
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego Ewidencja ludności
Wymiana dowodów osobistych Dowody osobiste
Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzeniu lub dochód Ewidencja ludności
Zaświadczenie potwierdzające dzierżawienie gruntu położonego na terenie gminy Banie Nieruchomości, dzierżawa
Zawarcie umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacji Nieruchomości, dzierżawa
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO POZA URZĘDEM STANU CYWILNEGO NA WNIOSEK I WE WSKAZANYM MIEJSCU Urząd Stanu Cywilnego
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO I JEGO REJESTRACJA Urząd Stanu Cywilnego
ZAŁATWIENIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z ZAWARCIEM I REJESTRACJĄ MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO W FORMIE WYZNANIOWEJ ZE SKUTKIEM CYWILNO – PRAWNYM Urząd Stanu Cywilnego
Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej Stypendia szkolne, zapomogi, świadczenia
Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów Ochrona środowiska
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo
Zgłoszenie pobytu stałego i czasowego Ewidencja ludności
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Ewidencja ludności
Zmiana nieruchomości gruntowej Nieruchomości, dzierżawa
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorystywanego do produkcji rolnej Podatki i opłaty lokalne