herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Rejestracja zgonu

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

 1. Karta zgonu stwierdzająca zgon wydana przez lekarza.
 2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca).
 3. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon:
  • dowód osobisty lub paszport
 4. Pełnomocnictwo – w przypadku rejestracji zgonu przez pełnomocnika

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Baniach

pok. 18

Opłaty

 1. Rejestracja zgonu nie podlega opłacie skarbowej.
 2. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł.
 3. Wpłat z tego tytułu można dokonywać na rachunek bankowy  Urzędu  Gminy Banie – Bank Spółdzielczy w Gryfinie Filia Banie 42937700000101560020010002  (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w kasie Urzędu Gminy. Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Termin i sposób załatwienia

 1. Niezwłocznie.
 2. Do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

1. Art. 13, 16-17, 22-23, 47, 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014r Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz.2064 t.j.)
2. art. 33, 35, 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.1827 ze zm.).
4. Art. 10-11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.912 ze zm.)
5. Art. 38 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( tekst jednolity: Dz.U. z 2017, poz.657 ze zm.)
 

Tryb odwoławczy

Odmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Baniach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu.
 2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.
 3. Odpis skrócony aktu zgonu jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej zgon.
 4. Zgłoszenie zgonu zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.

Istnieje możliwość działania strony przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust.1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.