herbeBOI - Urząd Gminy Banie

REJESTRACJA URODZEŃ

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

 1. Karta urodzenia/ karta martwego urodzenia przekazana przez szpital lub inną jednostkę służby zdrowia.
 2. Protokół zgłoszenia urodzenia

Dokumenty od wnioskodawcy:

 1. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka:
  • dowód osobisty lub paszport.
 2. Oświadczenie rodziców o nadanych imionach (w przypadku rejestracji urodzenia dziecka przez osobę upoważnioną).

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Baniach

pok. 18

Opłaty

 1. Rejestracja urodzenia nie podlega opłacie skarbowej.
 2. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł.
  Opłatę skarbową można uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Banie
  – Bank Spółdzielczy w Gryfinie Filia Banie 42937700000101560020010002  (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w kasie Urzędu Gminy.

Termin i sposób załatwienia

 1. Niezwłocznie.
 2. Do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

1. Art. 13, 14, 17, 20, 22, 30, 32, 47, 52-60 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz.2064, t.j.).
2. Art. 62, 88, 89, 891 i 901 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).
4. Art. 33, 35, 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257).

Tryb odwoławczy

Odmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Baniach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w urzędzie stanu cywilnego ze względu na miejsce urodzenia dziecka w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia.
 2. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
 3. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, aktu zgonu nie sporządza się, a sporządza się aktu urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe .
 4. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.
 5. Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.
 6. Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.
 7. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.
 8. Odpis skrócony aktu urodzenia jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej urodzenie.
 9. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia występuje o nadanie numeru PESEL i powiadamia osobę o nadaniu tego numeru.

Zameldowanie dziecka urodzonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia