herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Stypendia szkolne, zapomogi, świadczenia

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  •  Formularz wniosku
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  • Aktualny wypis z rejestru sądowego.
  • Statut stowarzyszenia (w przypadku ubiegania się o zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej po raz pierwszy lub zmian w statucie)
  • Kopia dokumentu potwierdzającego otwarcie rachunku bankowego na potrzeby zbiórki.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego

pok. 18, tel. (091) 416-63-81 wew. 27

Opłaty

 

Opłata skarbowa w sprawie o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej wynosi 82 zł.

 

Opłatę należy uiścić na nr rachunku Bankowego Urzędu Gminy Banie- (druk do pobrania) lub bezpośrednio w kasie urzędu, pok. 15

Termin i sposób załatwienia

Organizator zbiórki publicznej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia zbiórki, jest zobowiązany wystąpić do Wójta Gminy Banie
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na jej przeprowadzenie.
Rozstrzygnięcia w sprawach o zbiórki publiczne zapada w formie decyzji administracyjnej. Organ na wydanie decyzji ma 1 miesiąc.

Podstawa prawna

  •  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635), Ustawa z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz.162 z późn.zm, dalej „Ustawa”),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.; dalej „Rozporządzenie”),Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz. U z 2010r Nr 46, poz. 275 z późn. zm., dalej „Kodeks wykroczeń”).

Tryb odwoławczy

Od decyzji wójta dotyczącej przeprowadzenia imprezy masowej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem organu wydającego zezwolenie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia.

Dodatkowe informacje, uwagi

ZBIÓRKA PUBLICZNA
To wszelkie publiczne zbieranie ofiar (wszelkie dobrowolne świadczenie) w gotówce lub naturze na pewien z góry określony cel. Za zbiórkę publiczną mogą więc zostać uznane wszelkiego rodzaju apele o składanie dobrowolnych datków na rzecz wskazanych w apelu podmiotów, skierowanie do bliżej nieokreślonych adresatów.
CEL ZBIÓRKI
Musi być ściśle określony przez przeprowadzającego zbiórkę i spełniać łącznie następujące warunki:
· godny poparcia ze względu na interes publiczny, a więc przede wszystkim cel religijny, państwowy, oświatowy, zdrowotny, kulturalno-społeczny lub społeczno-opiekuńczy, np. remont zabytku kultury, budowa szpitala itp.,
· zgodny z prawem, np. kodeks wykroczeń penalizuje organizowanie zbiórek na opłacenie grzywny osoby skazanej,
· zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu.
Zabrania się organizowania zbiórek publicznych w interesie osobistym.
SPOSOBY OGŁASZANIA ZBIÓREK
Zbiórki publiczne (wszelkie apele o datki skierowane do szerokiego kręgu odbiorców) mogą być ogłaszane:
- na łamach dzienników i czasopism,
- na antenie radiowej/telewizyjnej (również w Telegazecie),
- w Internecie,
- na plakatach,
- przez rozdawanie ulotek.
MIEJSCE PRZEPROWADZANIA
a) na wolnym powietrzu,
b) wewnątrz pomieszczeń,
c) w obiektach publicznych,
d) w obiektach prywatnych za zgodą właścicieli tych obiektów,
e) za pozwoleniem organu wydającego zezwolenie „w szczególnie uzasadnionych przy­padkach”:
- w urzędach administracji publicznej,