herbeBOI - Urząd Gminy Banie

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO I JEGO REJESTRACJA

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

 

I. Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego

 1. Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów):
  • dowód osobisty lub paszport.
 2. Pisemne zapewnienie nupturienta, że „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed kierownikiem USC.
 3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 4. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
 5. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:
  • odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:

 1. zapewnienie;
 2. odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
 3. dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego:

 1. Wniosek o wyrażenie zgody na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Baniach

pok. 18

Opłaty

 

 1. Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.
 2. Opłata skarbowa za zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego - 39,00 zł.
 1. Opłatę skarbową można uiścić na rachunek bankowy Urzędu  Gminy Banie – Bank Spółdzielczy w Gryfinie Filia Banie 42937700000101560020010002  (np. na poczcie, przelewem bankowym) Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Termin i sposób załatwienia

 1. Najpóźniej w następnym dniu roboczym po zawarciu małżeństwa.
 2. Odmowa przyjęcia oświadczenia do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

1. Art. 13, 15, 22, 30-32, 47, 76-80, 84-89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 t.j.).
2. Art. 1 § 1, art. 3 - 7, art. 9 § 1, art. 10 - 15; art. 25; art. 88 § 1 i 2, art. 89 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).
4. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.).

Tryb odwoławczy

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma o odmowie przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński lub skrócenia terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC.

Dodatkowe informacje, uwagi

Odpis skrócony aktu małżeństwa jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji aktu małżeństw