herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Wydanie zaświadczenia stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

 

 

 1. wniosek o wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą
 2. Podanie
 3. Dokument tożsamości:
  • dowód osobisty lub paszport
 4. Pisemne zapewnienie, że wnioskodawca „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed kierownikiem USC
 5. Dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
 6. Jeżeli wnioskodawca nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Baniach, pok. 18, telefon kontaktowy: 91 4166 381, wew. 27

Opłaty

1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 38,00 zł.
Opłatę skarbową można uiścić na rachunek bankowy  Urzędu  Gminy Banie – Bank Spółdzielczy w Gryfinie Filia Banie 42937700000101560020010002 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub w kasie Urzędu. Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Termin i sposób załatwienia

 1. Do 7 dni.
 2. Do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

1. Art. 22, 31-32, 83, 89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz.2064, t.j.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.).
3. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1257).

Tryb odwoławczy

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma o odmowie wydania zaświadczenia może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego w Baniach o rozstrzygnięcie. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC.

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez obywatela polskiego lub cudzoziemca, którego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe, możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego, mogą oni otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo.
 2. Zaświadczenie zachowuje ważność przez 6 miesięcy od daty wydania.
 3. Zaświadczenie wydaje kierownik USC wybrany przez wnioskodawcę.