herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Wydawanie z rejestru odpisów aktów stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

 

 • wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego
 • Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i odpisów wielojęzycznych aktów stanu cywilnego dla:

 • Osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych (np. matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego i opiekuna:
  1. wniosek 
  2. prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej, w przypadku, gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny:
  3. dokument tożsamości strony:
   • dowód osobisty lub paszport
     
 • Innych osób, które wykażą interes prawny:
  1. wniosek 
  2. dokument tożsamości strony:
   • dowód osobisty lub paszport
 • dokument wykazujący interes prawny

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Baniach, pok. 18, telefon kontaktowy: 91 4166 381, wew.027

Opłaty

 1. Opłata skarbowa od wydania:
  1. odpisu skróconego i odpisu skróconego wielojęzycznego - 22,00 zł,
  2. odpisu zupełnego - 33,00 zł.
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 3. Zwolnione od uiszczenia opłaty skarbowej są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
 4. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu  Gminy Banie – Bank Spółdzielczy w Gryfinie Filia Banie 42937700000101560020010002 (na poczcie, przelewem bankowym) lub w kasie Urzędu. Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć odpowiednio do podania lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Termin i sposób załatwienia

.

1. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego wydanie odpisu następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
2. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
3. Do 1 miesiąca (w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego).

Podstawa prawna

1. Art. 45, art. 125 ust.3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064, t.j.)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 194).
3. Art. 33, art. 35, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.1257)
ze zm.)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Baniach w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (skrócony, zupełny lub skrócony odpis wielojęzyczny).

        Decyzja o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego