herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Transrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

 

 

 1. wniosek o transkrypcję aktu urodzenia
 2. wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa
 3. wniosek o transkrypcję aktu zgonu
 4. Wniosek wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z podobnym podaniem do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski   lub  w przypadku transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa oświadczenie małżonków o wyborze nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa oraz oświadczenie o wyborze nazwisk dla dzieci pochodzących z małżeństwa jeśli zagraniczny dokument podlegający transkrypcji ich nie zawiera.
 5. Dokument tożsamości.
  • dowód osobisty lub paszport
   Oryginał zagranicznego odpisu aktu, który ma być wpisany, względnie fotokopia potwierdzona przez organ, który sporządził akt i jest uprawniony do wydawania z niego odpisów wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie winno być dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula. Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula oraz dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski. Nie wymagają tłumaczenia odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencja Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Baniach, pok. 18, telefon kontaktowy 91 4166 381, wew.27

 

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego przeniesionego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego - 50,00 zł.
 2. Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu  Gminy Banie – Bank Spółdzielczy w Gryfinie Filia Banie 42937700000101560020010002  (na poczcie, przelewem bankowym) lub w kasie Urzędu. Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

1. Art. 2, art. 22, art. 31, art.104, art. 105, art. 106, art. 107 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2064, t.j.).
2. Art. 33, art. 35, 76a i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz.1257.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.1827 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Baniach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego i wydanie jego odpisu zupełnego.
 2. Decyzja administracyjna w przypadku odmowy przeniesienia zagranicznego aktu w trybie transkrypcji do rejestru stanu cywilnego.