herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Sporządzenie testamentu

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

Do wglądu:

 • dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzaniu testamentu.
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Banie

ul. Skośna 6

74-110 Banie

 

Sekretarz Gminy, tel. (091) 416-63-81wew. 23

Opłaty

Opłata skarbowa:

 • za sporządzenie testamentu - 22,00 zł.

 

Opłatę należy uiścić na nr rachunku Bankowego Urzędu Gminy Banie- (druk do pobrania) lub bezpośrednio w kasie urzędu, pok. 15

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

1. Art. 951 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1827, ze zm.)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

 1. Termin przyjęcia przez Sekretarz Gminy Banie oświadczenia ostatniej woli zainteresowany ustala osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Baniach, ul. Skośna 6, 74-110 Banie lub w miejscu zamieszkania spadkodawcy.
 2. Spadkodawca zapewnia udział dwóch świadków.
 3. Świadkiem nie może być:
  1. osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych,
  2. osoba niewidoma, niema lub głucha,
  3. osoba nie umiejąca czytać i pisać,
  4. osoba nie władająca językiem polskim,
  5. osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania,
  6. osoba, dla której przewidziana została w testamencie jakakolwiek korzyść, jak również jej małżonek, krewni lub powinowaci pierwszego lub drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.