herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

 

Wniosek małżonka rozwiedzionego o powrót do nazwiska noszonego przed zaraciem małżeństwa

  1. Dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu).
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Baniach

pok. 18

telefon kontaktowy: 91 4166 381 wewn. 27

Opłaty

11,00 zł. – opłata skarbowa za przyjęcie do protokołu oświadczenia osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

 

Opłatę należy uiścić na nr rachunku Bankowego Urzędu Gminy Banie- (druk do pobrania) lub bezpośrednio w kasie urzędu, pok. 15

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015,poz.2082).

Tryb odwoławczy

Odwołanie o decyzji odmawiającej przyjęcia oświadczenia wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

Na podstawie złożonych przez wnioskodawcę dokumentów sporządzany jest protokół przyjęcia oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.