herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

Urząd Stanu Cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Podanie   
  2. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka:

            - dowód osobisty lub paszport

 

Do pobrania:

 

 Wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Baniach

pok. 18

telefon kontaktowy: 91 4266 381 wewn. 27

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie cz. I, ust.2, kol. IV, pkt 2) załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016, poz. 1827 ze zm.).

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

1.  Art. 18, 22, 32 ust. 2, 63-67 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz.2064, t.j.).
2. Art. 72 - 77, 89, 891, 901 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.).
 

Tryb odwoławczy

Do sądu rodzinnego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

Dodatkowe informacje, uwagi

1.     

  1. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecka pełnoletniości.
  2. Mężczyzna i kobieta, którym kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa mogą zwrócić się z wnioskiem o uznanie ojcostwa do sądu opiekuńczego..
  3. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje na wniosek matki lub ojca dziecka pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.

Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć przed wybranym kierownikiem USC lub polskim konsulem.