herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)

Urząd Stanu Cywilnego

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego w Baniach

pok. 18

telefon kontaktowy: 91 4166 381, wewn. 27

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Informacji o terminie wręczenia medalu udziela Urząd Stanu Cywilnego.

Podstawa prawna

1.Art. 19 ustawy z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r poz. 400).
2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. z 2014 r. poz.64)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.
  2. Rola urzędu stanu cywilnego w tym zakresie polega na sporządzeniu projektu wniosku, następnie po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, przesłaniu projektu wniosku do Urzędu Wojewody Zachodniopomorskiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie.
  3. O terminie uroczystości jubilaci zostają powiadomieni przez Urząd Stanu Cywilnego.

Dekoracji medalami przyznanymi przez Prezydenta RP dokonuje Wójt Gminy Banie