herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Wniosek o stypendium szkolne

Stypendia szkolne, zapomogi, świadczenia

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

1)      rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły;

2)      dyrektora szkoły.

 

  1.  Wniosek o stypendium szkolne
  2. Zaświadczenia potwierdzające wysokość osiąganego dochodu netto za miesiąc poprzedni. W przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu z tego rodzaju świadczeń wystawione przez ośrodek pomocy społecznej.

Komórka organizacyjna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Skośna 6

74-110 Banie

pok. nr 3

Opłaty

Czynności związane z e świadczeniami socjalnymi oraz sprawy załatwiane na podstawie przepisów o pomocy społecznej nie podlegają opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od dnia 1 września do dnia  15 września 2011r. w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baniach w pokoju nr 3.

W przypadku przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza wniosku - w przeciągu 30 dni, w formie decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

  1. Rozdział 8a ustawy o systemie oświaty – Dz.U.04.256.2572 z późn. zm.  (wyciąg z ustawy do pobrania)
  2.  Ustawa o pomocy społecznej- 

Dodatkowe informacje, uwagi

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji  materialnej.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać  kwoty 351,00 zł.

Wysokość stypendium szkolnego wynosi:

1)      81,90 zł. miesięcznie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200,00 zł.

2)      72,80 zł. miesięcznie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi  więcej niż 200,00 zł. i nie przekracza kwoty 351,00 zł.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1)      całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających  poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (wycieczki szkolne, zielone szkoły, zajęcia komputerowe, zajęcia muzyczne, zajęcia sportowe, nauka języków obcych, zajęcia na basenie);

2)      pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

a)      podręczników, encyklopedii, lektur, książek pomocniczych do nauki,

b)      zeszytów i przyborów szkolnych,

c)      plecaków, strojów sportowych itp.

3)      całkowitego lub częściowego  pokrycia kosztów związanych z pobieraniem  nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, a w szczególności zakwaterowania i wyżywienia w bursie, internacie lub na stancji, transportu do i ze szkoły szkoły środkami komunikacji zbiorowej (bilety imienne za przejazd).

Stypendium może być udzielone w jednej formie lub w kilku formach.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres  od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy  kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych  - na okres od października do czerwca w danym roku szkolnym.

W przypadku ucznia lub słuchacza kończącego naukę, ostatnie stypendium wypłaca się za miesiąc, w którym ukończył on naukę.