herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorystywanego do produkcji rolnej

Podatki i opłaty lokalne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Załączniki:

  • Faktury VAT na zakup oleju napędowego wystawione na wnioskodawcę.
  • Umowy dzierżawy na grunty będące w posiadaniu wnioskodawcy.

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, pok. 19, tel. (091) 416-63-81 wew. 29

Opłaty

bez opłat

Termin i sposób załatwienia

1. Składanie wniosków następuje w dwóch terminach:
- od 1 do 29 lutego 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
- od 1 do 31 sierpnia 2012 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

2. Wydanie decyzji w terminie 30 dni od złożenia wniosku, określającej zwrot podatku akcyzowego przyznanego za okres określony we wniosku.

3. Wypłata przyznanego zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

- od 2 do 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,


- od 1 do 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 291, poz. 1707).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Wójta Gminy Manowo (odwołanie składa się w Urzędzie Gminy Banie).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.