herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajace stan zaległości

Podatki i opłaty lokalne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajace stan zaległości

(wniosek powinien zawierać dane składającego wniosek: adres, NIP lub PESEL, datę urodzenia, w jakim celu ma być wydane zaświadczenie)

Komórka organizacyjna

Stanowisko do spraw księgowości podatkowej, pok. nr 19, tel. (091) 416-63-81 wew. 28

Opłaty

Opłata skarbowa

- za wydanie zaświadczenia 21,00 zł

 

Opłatę należy uiścić na nr rachunku Bankowego Urzędu Gminy Banie- (druk do pobrania) lub bezpośrednio w kasie urzędu, pok. 15

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki - najpóźniej do 7 dni

Podstawa prawna

Art.306 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2015', poz.613 z póź. zm.)

Zgodnie z art.306 e Ordynacji podatkowej organ podatkowy wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Banie w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania postanowienia . Zażalenie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Banie lub przesłać na adres Urzędu.