herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Drogownictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości - plik do pobrania

Załączniki:

  • dokumenty potwierdzające tytuł własności nieruchomości
  • wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków
  • wypis z księgi wieczystej lub oświadczenie, iż wpisy w księdze wieczystej są zgodne z wpisami do ewidencji gruntów
  • umowa dzierżawy - w przypadku dzierżawy terenu z dopuszczeniem zabudowy
  • plan zagospodarowania działki - w przypadku nieruchomości do zabudowy i pozwolenie na budowę
  • mapa sytuacyjno - wysokościowa w przypadku pozostałych nieruchomości

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. drogownictwa, pokój nr 13, tel.  (091) 4166 381 w. 32

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1968 r. w sprawie numeracji nieruchomości (Dz.U. Nr 23, poz. 151 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy Banie.