herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatkowej gminy Banie

Podatki i opłaty lokalne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Stanowisko do spraw księgowości podatkowej - pokój nr 19,  tel 91 4 166 446 wew.28

Opłaty

oplata skarbowa w kwocie 21,00zł ( od kazdego egzemplarza płatna na rachunek Urzędu Gminy Banie)

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Art.306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2017r.,poz.201 ze zmianami

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.