herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Podatek od środków transportowych

Podatki i opłaty lokalne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Załączniki:

 Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportu

  1. Umowa kupna - sprzedaży
  2. Dowód rejestracyjny - do okazania
  3. Decyzja o czasowym wyrejestrowaniu i zarejestrowaniu pojazdu.

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, pok. 19, tel. (091) 416-63-81 wew. 29

Opłaty

1. Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości - od każdego egzemplarza 21 złotych
2. Pozostałe zaświadczenia 17 złotych
3. Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 złotych

Opłatę należy uiścić na nr rachunku Bankowego Urzędu Gminy Banie - (druk do pobrania) lub bezpośrednio w kasie urzędu, pok. 15

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni po otrzymaniu wniosku o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie - patrz UWAGI lit. B, C - wystawiana jest decyzja.

Podstawa prawna

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych
- art. 8 i 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami).

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami)

 Uchwała XI/82/2011 z dnia 7 lispodapa 2011 r. Rady Gminy Banie w sprawie ustalenia stawek na podatek od środków transportowych

 Załącznik nr 1- stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt 2 uchwały

 Załącznik nr 2- stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1  pkt 4 uchwały

 Załącznik nr 3- stawki podatku od środków transportowych określonych w § 1 pkt 6 uchwały

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Banie w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

A. Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie wykazu sporządzonego stosownie do zapisów Uchwały Rady Gminy w części dotyczącej stawek
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
- Podstawa prawna - art. 67 a i b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami)
- Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie UG
C. Podatek od środków transportowych można umorzyć.
- Podstawa prawna - art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami)
- Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
D. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Koszalinie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E. Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami).
Podatek płatny jest w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku z zastrzeżeniami określonymi w art. 11 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy.


Raty podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.