herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Podatek od nieruchomości

Podatki i opłaty lokalne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat, pok. 19, tel. (091) 416-63-81 wew. 29

Opłaty

 Uchwała Nr XIX/157/2012 Rady Gminy Banie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Opłatę należy uiścić na nr rachunku Bankowego Urzędu Gminy Banie- ( druk do pobrania) lub bezpośrednio w kasie urzędu, pok. 15.

Termin i sposób załatwienia

Opłatę należy uiścić na nr rachunku Bankowego Urzędu Gminy Banie- (druk do pobrania) lub bezpośrednio w kasie urzędu, pok. 15

Termin i sposób załatwienia

Osoby fizyczne (współwłaściciele lub współposiadacze z osobami prawnymi, bądź innymi jednostkami), osoby prawne, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa leśnego Lasy Państwowe do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego a osoby fizyczne w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

 

W ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95,

poz. 613, z późn. zm.)  w art. 6 ust. 9 wprowadzono zmiany dotyczące terminu składania

deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz zmiany terminu wpłaty obliczonego podatku.

Termin składania deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości został wydłużony do

31 stycznia danego roku podatkowego.

Jednocześnie do 31 stycznia został wydłużony termin płatności pierwszej raty obliczonego w deklaracji podatku od nieruchomości ( Dz. U. Nr 232 , poz. 1378 z  28.10.2011r.)

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 1993 r., Nr 94, poz. 431 ze zm.), ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682).

Uchwała XI/81/2011 Rady Gminy Banie z dn. 7 listopada 2011 r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Banie w godzinach pracy urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.