herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego (symbol – GK)

– tel.: 91-4166381 wew. 37 ; e-mail: pp@banie.pl

Opłaty

Opłata skarbowa (nie pobiera się w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia):

  • od wypisu:

do 5 stron - 30,00 zł,

powyżej 5 stron – 50,00 zł,

  • od wyrysu:

 za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20,00 zł,

nie więcej niż – 200,00 zł.

        Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Banie lub na rachunek bankowy Urzędu  Gminy w Baniach: Bank Spółdzielczy w Gryfinie Oddział w Baniach Nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002   (Druk przelewu- do pobrania)

Termin i sposób załatwienia

Do miesiąca.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.