herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego

Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego (symbol – GK)

– tel.: 91-4166381 wew. 37 ; e-mail: pp@banie.pl

Opłaty

Opłata skarbowa (nie pobiera się w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia):

wydanie zaświadczenia – 17,00 zł.

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu  Gminy Banie lub na rachunek bankowy Urzędu  Gminy Banie:  Bank  Spółdzielczy w Gryfinie Oddział w Baniach Nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002   (Druk przelewu- do pobrania)

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.