herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Załączniki:

 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia.
 • w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia o zakresie:

  Zakres karty informacyjnej przedsięwzięcia:

 • rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia,
 • powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną,
 • rodzaj technologii,
 • ewentualne warianty przedsięwzięcia,
 • przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
 • rozwiązania chroniące środowisko,
 • rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
 • możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko,
 • obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

 

 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

 

 • w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art.. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
 • wypis z ewidencji gruntów obejmujących przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.       

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i  kartę informacyjną przedsięwzięcia  przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

UWAGA: w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się lub zamierza ubiegać się o finansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej należy podać nazwę programu, osi działania lub nazwę projektu oraz jego numer.

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego (symbol – GK)

– tel.: 91-4166381 wew. 37 ; e-mail: pp@banie.pl

Opłaty

opłata skarbowa – 205 zł za wydanie decyzji

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Urzędu  Gminy w Baniach lub  w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu  Gminy w Banie –Bank Spółdzielczy w Gryfinie Oddział w Baniach  Nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002   (Druk przelewu- do pobrania)

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Termin i sposób załatwienia

Do dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Banie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie – nie pobiera się

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia .