herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Ustalenie lokalizacji inwestycji

Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

  1.  Załączniki:
  • dwie kopie mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające określenie granic terenu objętego wnioskiem i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać.
  • Charakterystyka inwestycji, obejmująca:
    • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów;  (należy podać informacje, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla  zamierzenia budowlanego, warunek ten uznaje się za spełniony jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem);
    • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej;
    • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
  • ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Komórka organizacyjna

Sekretariat Urzędu Gminy Banie

uk. Skośna 6

pok. 15

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego (symbol – GK)

– tel.: 91-4166381 wew. 37 ; e-mail: pp@banie.pl

Opłaty

Opłata skarbowa (nie pobiera się w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia):

        wydanie decyzji – 107,00 zł.

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Banie lub na rachunek bankowy Urzędu  Gminy w Baniach: Bank Spółdzielczy w Gryfinie Oddział w Baniach Nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002   (Druk przelewu- do pobrania)

Termin i sposób załatwienia

Do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Banie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy w Baniach.