herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

 

Załączniki:

  • kopia decyzji o warunkach zabudowy
  • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i planowania przestrzennego (symbol – GK)

– tel.: 91-4166381 wew. 37 ; e-mail: pp@banie.p

 

Urząd Gminy Banie

Sekretariat pok. nr 15

Opłaty

Opłata skarbowa (nie pobiera się w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia):

        wydanie decyzji – 56,00 zł.

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu  Gminy w Baniach lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Baniach : Bank Spółdzielczy w Gryfinie Oddział w Baniach Nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002   (Druk przelewu- do pobrania)

Termin i sposób załatwienia

Do miesiąca.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Banie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.