herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Ogólne sprawy urzędowe

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Komórka organizacyjna

Wójt Gminy Banie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki,
w godzinach 15.00 - 16.00 (po uprzednim uzgodnieniu terminu w sekretariacie, tel. (091)4 166 381).  w sprawach skarg i wniosków każdego dnia w godzinach pracy. 
Skargi i wnioski zgłaszane ustnie do protokołu przyjmowane są w sekretariacie w Urzędzie Gminy Banie przy ul. Skośnej 6, 74-110 Banie, w pokoju nr 15.
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek: 7.00 – 15.00.

Opłaty

Nie dotyczy

Termin i sposób załatwienia

  • skargi i wnioski należy załatwiać bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, skargi i wnioski wniesione lub przekazane przez posłów na Sejm, senatorów i radnych powinny być załatwione najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia ich wniesienia albo przekazania,
  • w razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w wyżej określonym terminie, należy w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia,
  • zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (wniosku) powinno zawierać wskazanie, w jaki sposób skarga (wniosek) została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia; zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi (wniosku) powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne
  • skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu,
  • w razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie; w protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 63 Konstytucji każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą, do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi
z zakresu administracji publicznej.
Tryb rozpatrywania petycji, skarg i wniosków określają:
• przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz.46).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Organy właściwe do rozpatrywania skarg

Skargi i wnioski należy składać do organów właściwych do ich rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 229  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:
1. rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa - wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,
2. organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych
w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wojewoda lub organ wyższego stopnia,
3. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada gminy,
4. zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada powiatu,
5. zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - sejmik województwa,
6. wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu - właściwy minister, a w innych sprawach - Prezes Rady Ministrów,
7. innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej - organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór,
8. ministra - Prezes Rady Ministrów,
9. organu centralnego i jego kierownika - organ, któremu podlega.

 

Przedmiot skargi  / wniosku.

Przedmiotem skargi może być w szczególności:
• zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
• naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
• przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności:
• sprawy ulepszenia organizacji,
• wzmocnienia praworządności,
• usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
• ochrony własności,
• lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania. 

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.