herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

Ochrona środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Pok. nr 5, tel. 914166381 wew. 14.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni a w sprawie skomplikowanej do 2 m-cy.

Podstawa prawna

art. 83-90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm). ; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów gatunków drzew ( Dz.U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną ( Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2237).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Banie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

1. Podanie we wniosku nr telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie przyspieszyć termin załatwienia sprawy.

2. W przypadku nieruchomości stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez każdego ze współwłaścicieli.

3. W przypadku braku kompletów wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy Banie.