herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Wydzierżawienie gruntu komunalnego w drodze przetargu - na okres do trzech lat

Nieruchomości, dzierżawa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 „Wniosek o wydzierżawienie gruntu komunalnego w drodze przetargu - na okres do trzech lat” (druk nr GN-1).

Załączniki:

  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - gdy została wydana;

  • aktualny wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 5, tel. (091) 4166 381 w. 12

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami), art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy Banie.