herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Udzielanie bonifikat w opłatach rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu

Nieruchomości, dzierżawa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 „Wniosek użytkownika wieczystego o przyznanie bonifikaty” (druk nr GN-16).

Załączniki:

  •  zaświadczenie o uzyskanych dochodach za rok poprzedzający rok w którym opłata ma być wniesiona (PIT 31 lub PIT 40A);

  •  w przypadku osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zaświadczenie o okresie zarejestrowania za rok poprzedzający rok w którym opłata ma być wniesiona;

  •  w przypadku innych dochodów należy złożyć stosowne oświadczenie o ich wysokości.

     

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomości, pokój nr 5, tel.  (091) 4166 381 w.12

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 14 dni.

Podstawa prawna

art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

  • Użytkownicy wieczyści winni załączyć dokumenty osób wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe.

  • Bonifikata w opłacie rocznej dotyczy nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

  • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.