herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Nieruchomości, dzierżawa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Wniosek o rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Załączniki:

1) osoby fizyczne:

- podstawy prawne udzielonej wcześniej pomocy;

- formy pomocy;

- tytuły (przeznaczenie) otrzymanej pomocy;

- wartość pomocy w EDN (ekwiwalent dotacyjny netto);

- oceny stopnia realizacji założonego przeznaczenia oraz efektywności przyznanej pomocy publicznej.

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. księgowości budżetowej, pokój nr 10, tel. (091) 4166 462 lub (091) 4166 381 w. 35

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 60 dni.

Podstawa prawna

§ 4 ust. 2 uchwały Nr VIII/67/03 Rady Gminy Banie z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Banie). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

  • Termin zapłaty przesuniętej opłaty za użytkowanie wieczyste nie może przekroczyć danego roku kalendarzowego.

  • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie Urzędu Gminy Banie.