herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Rozgraniczenie nieruchomości

Nieruchomości, dzierżawa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 „Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości” (druk G-1)

Załączniki:

  •  dokument potwierdzający własność nieruchomości.

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami pokój nr 5, tel.  (091) 4166 381 w. 12

Opłaty

Opłata skarbowa:

  •  za wniosek - 5,00 zł;

  •  za każdy załącznik - 0,50 zł.

Termin i sposób załatwienia

Do 60 dni.

Podstawa prawna

Rozdział VI ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 100, poz. 1086 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Decyzja jest ostateczna. Strona niezadowolona z decyzji może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, przekazania sprawy sądowi.

Dodatkowe informacje, uwagi

  • Po złożeniu wniosku wydaje się postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, na postanowienie to nie służy stronom zażalenie.

  • Czynności ustalenia granic przebiegu na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt wnioskodawcy.