herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Nieruchomości, dzierżawa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Wniosek o przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Załączniki:

1) osoby fizyczne:

- podstawy prawne udzielonej wcześniej pomocy;

- formy pomocy;

- tytuły (przeznaczenie) otrzymanej pomocy;

- wartość pomocy w EDN (ekwiwalent dotacyjny netto);

- oceny stopnia realizacji założonego przeznaczenia oraz efektywności przyznanej pomocy publicznej.

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. księgowości budżetowej, pokój nr 10, tel.  (091) 4166 381 w. 35

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

§ 3 uchwały Nr VIII/67/03 Rady Gminy Banie z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

  • Termin zapłaty przesuniętej opłaty za użytkowanie wieczyste nie może przekroczyć danego roku kalendarzowego.

  • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Sekretariacie Urzędu Gminy Banie.