herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Pozwolenie na zmianę najemcy garażu wybudowanego ze środków własnych

Nieruchomości, dzierżawa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  „Wniosek o pozwolenie na zmianę najemcy garażu wybudowanego ze środków własnych” (druk nr GN-8) - (wypełnia osoba przejmująca prawa i obowiązki do garażu)

  1. Załączniki:

  •  dokumenty wskazujące na pochodzenie garażu (np. pozwolenie na budowę garażu, rachunki dokumentujące poniesione koszty budowy garażu, umowa dzierżawy gruntu zobowiązująca do wybudowania garażu, umowa na podstawie, której wnioskodawca przyjął poniesione nakłady).

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 5, tel.  (091) 4166 381 w. 12

Opłaty

Opłata skarbowa:

  •  za wniosek - 5,00 zł;

  •  za każdy załącznik - 0,50 zł.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

  1.  Dotychczasowy najemca w obecności pracownika stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami składa oświadczenie o przekazaniu nakładów, praw i obowiązków do garażu osobie wskazanej, która występuje o zawarcie umowy.

  2.  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy Banie.