herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Pozwolenie na zabudowę wspólnej granicy lub zbliżenie się do niej budynkiem mieszkalnym lub innym

Nieruchomości, dzierżawa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  „Wniosek o pozwolenie na zabudowę wspólnej granicy lub zbliżenie się do niej budynkiem mieszkalnym lub innym” (druk nr GN-14).

Załączniki:

  •  decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzję wydaje Wójt );

  •  projekt (koncepcja) elewacji budynku od strony zabudowy lub jego zbliżenia do granicy;

  •  dwa egzemplarze planu zagospodarowania sporządzonego na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej (z wniesionym stanem władania działki inwestycyjnej i sąsiednich) wykazujący zwymiarowanie wzajemnych odległości budynku od granicy.

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 5, tel.  (091) 4166 381 w. 12

Opłaty

Opłata skarbowa:

  •  za wniosek - 5,00 zł;

  •  za każdy załącznik - 0,50 z

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Podstawa prawna

art. 7 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zmianami) w związku z § 12 pkt 6 i 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140 ze zmianami)

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy Banie.