herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Podział geodezyjny nieruchomości

Nieruchomości, dzierżawa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 „Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości” (druk G-2)

  • Postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem warunków podziału (w wypadkach braku aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego).

  •  Aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości.

  •  Wypis z ewidencji gruntów i budynków.

  •  Projekt podziału nieruchomości (3 egzemplarze + 1 egzemplarz dla każdej strony postępowania).

  •  Dodatkowe opinie, jeżeli wynikają z przepisów szczególnych (np. podział budynku).

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 5, telefon  4166 381 w. 12

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz. U. Nr 25, poz. 130).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Banie). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

*Opłata skarbowa:

  •  za odwołanie - 5,00 zł,

  •  za każdy załącznik - 0,50 zł.

Dodatkowe informacje, uwagi

O uzyskanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem warunków podziału należy wystąpić do Urzędu Gminy Banie. Pozytywna opinia wstępnego projektu podziału umożliwia dalsze prowadzenie czynności podziałowych przez geodetę i przygotowanie dokumentów do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji zatwierdzającej podział.