herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej wolno stojącym budynkiem

Nieruchomości, dzierżawa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 „Wniosek o nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej w drodze przetargu” (druk nr GN-10).

Załączniki:

  • jeden egzemplarz mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną lokalizacją gruntu i budynku.

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 5, tel.  (091) 4166 381 w. 12

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

art. 27, 28, 31, 35 ust. 1 i 2, art. 38, 39, 40 i 41 w związku z art. 37 ust. 1 ustawy a dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

  1.  W przypadku przygotowania nieruchomości do zbycia wnioskodawca zostanie powiadomiony o terminie i warunkach przetargu.

  2.  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy Banie.