herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Nabycie dzierżawionej nieruchomości gruntowej, która została zabudowana

Nieruchomości, dzierżawa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 „Wniosek o nabycie dzierżawionej nieruchomości gruntowej, która została zabudowana” (druk nr GN-13).

Załączniki:

  • dwa aktualne egzemplarze mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną lokalizacją gruntu;

  •  kopia decyzji pozwolenia na budowę (oryginał do wglądu);

  •  kopia decyzji pozwolenia na użytkowanie - w przypadku braku decyzji pozwolenia na budowę (oryginał do wglądu);

  •  kopia umowy dzierżawy (oryginał do wglądu);

  •  dokument potwierdzający nabycie prawa dzierżawy nieruchomości.

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 5, tel.  (091) 4166 381 w. 12

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 60 dni.

Podstawa prawna

art. 208 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz art. 231 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

  1.  W przypadku braku decyzji pozwolenia na budowę niezbędna jest decyzja pozwolenia na użytkowanie.

  2.  W przypadku przygotowania nieruchomości do zbycia wnioskodawca zostanie powiadomiony o terminie i warunkach przetargu.