herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych

Dowody osobiste

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych”.

wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z RDO

2.Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych.

3.Wykazanie interesu faktycznego w przypadku niewykazania interesu prawnego (udostępnienie danych następuje pod warunkiem uzyskania zgody osoby, o której dane wystąpił wnioskodawca).

4. Dowód dokonania opłaty.

5. Dowód osobisty (do wglądu).

6. Pisemne pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika.

 

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. obywatelskich, pokój nr 20, tel. (091) 4166 381 w.31

Opłaty

Opłata skarbowa:

1. Opłata za udostępnienie danych jednostkowych (dotyczy 1 osoby lub jednego dokumentu) wynosi 31 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem - nr rachunku:

 

Bank Spółdzielczy w Gryfinie Oddział w Baniach

Nr 42 9377 0000 0101 5600 2001 0002  

 

2. Opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo - 17 zł.                                                                      

 

  •  

  • za poświadczenie kserokopii strony z akt dowodów osobistych - 5,00 zł za stronę.

Termin i sposób załatwienia

Udostępnienie danych następuje w terminie do 30 dni. W przypadku kiedy nie zostaną spełnione warunki określone w przepisach następuje odmowa udostępnienia danych w drodze decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 i 3, art. 72, art. 73, art. 77, art. 78 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2016r., poz. 391 ze zm.); § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015r., poz. 1604 t.j.); § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016r., poz. 319 t.j.); art. 1 ust. 1 pkt 2, załącznik cz. IV kol. 3 i 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1827 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.