herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Mieszkania

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i dodatków mieszkaniowych, pokój nr 20, tel. 416 64 46 wew. 30

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 150 dni.

Podstawa prawna

Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 1 j.t.), Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własnośći lokali (Dz.U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)  oraz Uchwały nr XXVI/230/2013 Rady Gminy Banie z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Banie oraz zasad zbywania udziałów w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi. 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

 

  • Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości lokalowej lub domu jednorodzinnego przysługuje najemcom, jeżeli najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
  • Lokale sprzedawane są na zasadach określonych w Uchwale nr XXVI/230/2013 Rady Gminy Banie z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Banie oraz zasad zbywania udziałów w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi. 
  • Stosuje się dwie formy zapłaty ceny, jednorazową i ratalną, obie z zastosowaniem bonifikat.
  • Przy wykupie lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy stosowana jest bonifikata w wysokości 96% wartości lokalu.  
  •  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy Banie.
  •  Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej pokrywa nabywca lokalu. 
  • W razie zbycia lokalu przez Nabywcę przed upływem 5 lat od dnia wykupu lokalu lub jego wykorzystania na cele inne, niż mieszkalne Nabywca zobowiązuje się do zapłaty różnicy między ceną nabycia a wartością lokalu ustaloną przed zastosowaniem bonifikaty, po jej waloryzacji. Zwrot bonifikaty nie dotyczy: zbycia lokalu na rzecz osoby bliskiej, zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe, sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli środkiuzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe. W przypadku zbycia lokalu przez osobę bliską , o której mowa wyżej przez upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia lokalu, osoba bliska zostanie zobowiązana do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.