herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Koncesje alkoholowe

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 1. "Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”, zawiera: 
  - oznaczenie rodzaju zezwolenia,
  - oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocnika jego imię, nazwisko i adres zamieszkania,
  - numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
  - przedmiot działalności gospodarczej,
  - NIP przedsiębiorcy,
  - adres punktu sprzedaży,
  - adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego),
  - oryginały dokumentów do wglądu.

 

Załączniki: 

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 2. pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 3. decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz.1225).

 

Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Banie

ul. Skośna 6

74-110 Banie

pok. nr 5

Opłaty

 1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych po raz pierwszy są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą: 
 2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
 3. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu(z wyjątkiem piwa),
 4. 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
        

 1. Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła: 
 2. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa –     wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 3. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 4. 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła ww. wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie II.
Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
 2. Uchwała Rady Gminy Banie Nr VIII/72/07 z dnia 20 września 2007 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Banie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 8 listopada 2007 r., Nr 108, poz. 1876).

Tryb odwoławczy

 1. Zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
 2. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.