herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Kadry

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 „Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu” (druk nr FIN-1)

Załączniki:

  • legitymacja ubezpieczeniowa (do wglądu) oraz kserokopie stron legitymacji, na których dokonane są wpisy o wysokości osiągniętych wynagrodzeń w latach objętych wnioskiem - jeżeli w legitymacji są te wpisy;

  • kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu już złożonego w ZUS lub wyszczególnienie lat, których dotyczyło zaświadczenie bez podawania wysokości wynagrodzeń - jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest w jego posiadaniu;

  • kserokopia książeczki wojskowej - strony 1 i 2 oraz strony, na której jest data wcielenia i zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej (tylko w przypadku, gdy okres zatrudnienia pokrywa się z odbyciem zasadniczej służby wojskowej);

  • kserokopia umowy o prace, w przypadku osób ubiegających się o Rp-7 - zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za okres objęty umową.

 

  • Do wglądu:

    • książeczka wojskowa.

 

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. księgowości budżetowej, pokój nr 10, tel. (091) 4166 381 w. 35

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 60 dni.

Podstawa prawna

art. 15 ust. 1-6, art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 ze zmianami) oraz § 20 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno - rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz. U. Nr 10, poz. 49 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.