herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzeniu lub dochód

Ewidencja ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 „Wniosek o wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód”- plik do pobrania

Załączniki (w zależności od sytuacji):

  • zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń wojskowych (wydaje dowódca jednostki);

  • zaświadczenia:

  • wysokości zarobków netto za ostatnie trzy miesiące poprzedzające ćwiczenia wojskowe (wydaje pracodawca, wysokość zarobków netto za każdy miesiąc winna być wyliczona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. Nr 13, poz. 155);

  • o dochodzi uzyskanym z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający ćwiczenia wojskowe (wydaje naczelnik urzędu skarbowego);

  • o utrzymywaniu się z działalności rolnej (wydaje wójt).

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. obywatelskich, pokój nr 20, tel. (091) 4166 381 w. 31

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni.

Podstawa prawna

art.119 a ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 Nr 21, poz. 205 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz. U. Nr 13, poz. 155).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

 Zaświadczenie o zarobkach powinno zawierać:

  • informację, że za okres ćwiczeń wojskowych wynagrodzenie nie zostało wypłacone;

  • kwotę wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza rezerwy ze stosunku pracy lub stosunku służbowego za ostatnie 3 miesiące pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy poprzedzającego okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 90

lub

  • kwotę dochodu uzyskanego przez żołnierza rezerwy z prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzieloną przez 360.

W skład kwot wynagrodzenia albo dochodu nie wchodzą:

  • obowiązkowe składki lub zaliczki pobierane lub należne i odprowadzane do właściwych organów na podstawie odrębnych przepisów z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych i zobowiązań podatkowych;

  • udzielone nagrody oraz świadczenia lub dodatki finansowe albo wartość świadczeń otrzymywanych w naturze przysługujących żołnierzowi na podstawie odrębnych przepisów lub umów, a także wyroków sądowych lub decyzji administracyjnych.