herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

Ewidencja ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 „Wniosek o uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny”- plik do pobrania

Załączniki: 

a) zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą, która nie ukończyła szesnastego roku życia albo ukończyła siedemdziesiąty piąty rok życia:

·         oświadczenie woli osoby wymagającej bezpośredniej opieki poborowego o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

·         oświadczenie żołnierza zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez żołnierza, bliższych lub równych żołnierzowi stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia i adres zamieszkania;

b) jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji:

·         ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji lub zaliczenia do znacznego stopnia niepełnosprawności,

·         oświadczenie woli osoby wymagającej bezpośredniej opieki poborowego o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

·         oświadczenie żołnierza zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez żołnierza, bliższych lub równych żołnierzowi stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia oraz adres zamieszkania;

c) jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą w wyniku orzeczenia sądu - prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania takiej opieki;

d) inne dokumenty mogące mieć wpływ na udzielenie odroczenia. (np. zaświadczenie z WKU lub od dowódcy jednostki wojskowej o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej).

3. Do wglądu:

o    dowody osobiste zainteresowanych osób.

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. obywatelskich, pokój nr 20, tel. (091) 4166 381 w. 31

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 7 dni.

Podstawa prawna

art.88 ust.1 oraz art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Żołnierz wnosi odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

1.Przyjmowane są podania od żołnierzy mających w Szczecinie miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego dłużej niż 2 miesiące.

2.Nie przyjmuje się podań od funkcjonariuszy policji i straży granicznej.

3.Przy składaniu wniosku należy posiadać oryginały załączników.

4.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii.