herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Udzielanie informacji o danych osobowych

Ewidencja ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 „Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych” - druk do pobrania

Do wglądu:

  • dokument potwierdzający tożsamość
  • pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania m.in. Skarbu Państwa, wezwanie sądu do uzupełnienia braków, wezwanie Komornika

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. obywatelskich, pokój nr 20, tel. (091) 4166 381 wew. 31

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za wniosek - 5,00 zł;
  • za załącznik do wniosku - 0,50 zł.

Opłata za udostępnienie danych osobowych - 32,00 zł (4 % kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników - określonego w przepisach prawa).

Opłatę należy uiścić na nr rachunku Bankowego Urzędu Gminy Banie- (druk do pobrania) lub bezpośrednio w kasie urzędu, pok. 15

Termin i sposób załatwienia

Do 30 dni.

Podstawa prawna

art. 44h i 44i ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Banie). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Opłata skarbowa:

  • za odwołanie - 5,00 zł;

  • za każdy załącznik - 0,50 zł.