herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

Ewidencja ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Zgłoszenie reklamacji o nieprawidłowościach w rejestrze wyborców (reklamację można złożyć pisemnie lub ustnie do protokołu). 

Do wglądu:

  • dowód osobisty wnioskodawcy.

Komórka organizacyjna

Stanowisko ds. obywatelskich, pokój nr 20, tel. (091) 4166 381 wew. 31

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 3 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., Nr 21,  poz. 113 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011r., Nr 158, poz. 941), ustawa z dnia 31 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Skargę na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnosi się do Sądu Rejonowego w Gryfinie za pośrednictwem Wójta Gminy Banie, który wydał decyzję. Skargę wnosi się w terminie 3 dni od doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności w sprawie:

  • pominięcia wyborcy w rejestrze,
  • wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,
  • niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru,
  • ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze Gminy Banie