herbeBOI - Urząd Gminy Banie

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót

Drogownictwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 Wniosek o Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót

Załączniki:

  • 2 egz. (1 egz. - do zwrotu) szczegółowego i aktualnego planu sytuacyjnego w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem granic, lokalizacją oraz podaniem wymiarów rzutu poziomego obiektu budowlanego lub urządzenia umieszczanego w pasie drogowym.
    (Plan sytuacyjny można nabyć w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4),
  • inne dokumenty na żądanie (patrz UWAGI)
  • jeśli wnioskodawca reprezentuje Inwestora - oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez Inwestora wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa (również oryginał).

Komórka organizacyjna

Sekretariat Urzędu Gminy Banie przy ul. Skośnej 6.

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, drogownictwa, pok. 13

Opłaty

Opłacie skarbowej podlegają dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika - 17,00 zł Opłaty można dokonać w Sekretariacie Urzędu  Gminy Banie, ul. Skośna 6

Opłacie skarbowej nie podlegają podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Zwalnia się z opłaty skarbowej zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe, organizacje pożytku publicznego.

(http://bip.banie.pl/dokumenty/3515)

Opłatę należy uiścić na nr rachunku Bankowego Urzędu Gminy Banie - (druk do pobrania) lub bezpośrednio w kasie urzędu, pok. 15

Termin i sposób załatwienia

W ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz.430).

Uchwała Nr XXI/236/09 Rady Gminy banie z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

(http://bip.banie.pl/dokumenty/3515)

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się za pośrednictwem Wójta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. W tym przypadku termin dla strony do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia doręczenia jej odpowiedzi.

Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku, gdy lokalizowany obiekt lub urządzenie wymaga decyzji o warunkach zabudowy, wnioskodawca na żądanie winien przedłożyć kopię decyzji, poświadczoną za zgodność z oryginałem. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy złożyć z wyprzedzeniem umożliwiającym rozpatrzenie wniosku i wydanie zezwolenia przed terminem rozpoczęcia inwestycji.

Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych lub bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.