herbeBOI - Urząd Gminy Banie

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU STANU CYWILNEGO

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

    Wydawanie zaświadczeń dla:

 1. Osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych (np. matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego i opiekuna:
  1. wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego
  2. prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej, w przypadku, gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny:
  3. dokument tożsamości strony:
   • dowód osobisty lub paszport.
     
 2. Innych osób, które wykażą interes prawny:
  1. wniosek
  2. dokument tożsamości strony:
   • dowód osobisty lub paszport
  3. dokument wykazujący interes prawny.
    

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr18, tel. 91 4166 381 wew.27
 

Opłaty

 1. Opłata skarbowa od wydania:
  1. zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - 24,00 zł.
  2. zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego - 24,00 zł.
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 3. Zwolnione od uiszczenia opłaty skarbowej są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
 4. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu  Gminy Banie – Bank Spółdzielczy w Gryfinie Filia Banie 42937700000101560020010002 (na poczcie, przelewem bankowym) lub w kasie Urzędu Gminy Banie. Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć odpowiednio do podania lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Termin i sposób załatwienia

 1. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego wydanie zaświadczenia następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 2. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie zaświadczenia następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
 3. Do 1 miesiąca (w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego).

Podstawa prawna

1. Art. 44 ust.1 pkt.2, art. 44 ust. 4, Art. 45, Art. 50 art. 133 ust.3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064, t.j.)
2. Art. 33, art. 35, art. 217 - 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)

Tryb odwoławczy

W przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Baniach w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Dodatkowe informacje, uwagi

VII. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Zaświadczenie z rejestru stanu cywilnego jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Uwaga!
W sprawie wydania zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby nie wymaga się przedstawiania albo składania odpisów aktów stanu cywilnego. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie przechowuje księgi stanu cywilnego, w której sporządzono akt stanu cywilnego niezbędny do wydania zaświadczenia, występuje do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego o przekazanie odpisu aktu stanu cywilnego. Kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego wystąpiono o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, niezwłocznie przekazuje sporządzony odpis aktu stanu cywilnego kierownikowi urzędu stanu cywilnego, który o taki odpis wystąpił. Następnie kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego wystąpiono o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby sporządza je i przekazuje wnioskodawcy