herbeBOI - Urząd Gminy Banie

WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O STANIE CYWILNYM

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

     Wydawanie zaświadczenia dla osoby, której akt dotyczy zawierający pisemne  oświadczenie o nieistnieniu okoliczności mających wpływ na stan cywilny nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego zeznania.

wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

  1. dokument tożsamości strony:
    • dowód osobisty lub paszport

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego, pok. 18,  tel. 91 4166 381 wew.27
 

Opłaty

  1. Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia o stanie cywilnym - 38,00 zł.
  2. Zwolnione od uiszczenia opłaty skarbowej są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
  3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu  Gminy Banie – Bank Spółdzielczy w Gryfinie Filia Banie 42937700000101560020010002 (na poczcie, przelewem bankowym) lub w kasie Urzędu. Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć odpowiednio do podania.

Termin i sposób załatwienia

  1. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego wydanie zaświadczenia następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
  2. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie zaświadczenia następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

1. Art. 44 ust. 1 pkt 3 i Art. 44 ust. 4, Art. 49 ust. 1-3 i Art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064, t.j.)
2. Art. 217 - 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)

Tryb odwoławczy

W przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia , stronie przysługuje wniesienie zażalenia do Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie za pośrednictwem Kierownika Urzedu Stanu Cywilnego w Baniach w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. Zaświadczenie o stanie cywilnym.
  2. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.