herbeBOI - Urząd Gminy Banie

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO POZA URZĘDEM STANU CYWILNEGO NA WNIOSEK I WE WSKAZANYM MIEJSCU

Urząd Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Dokumenty od wnioskodawcy

I. Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego

Wniosek o udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego

 1. Podanie o udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego
 2. Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów):
  • dowód osobisty lub paszport
 3. Pisemne zapewnienie nupturienta, że „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed kierownikiem USC.
 4. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 5. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
 6. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:
  • odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:

 1. zapewnienie;
 2. odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
 3. dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego:

 1. Wniosek o wyrażenie zgody na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 18, telefon 91 4166 381 wew. 27.
 

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł.
 2. Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego na wniosek, w miejscu wskazanym – 1.000,00 zł.
 3. Opłata skarbowa za zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego - 39,00 zł.
 4. Opłatę skarbową można uiścić na rachunek bankowy Urzędu  Gminy Banie – Bank Spółdzielczy w Gryfinie Filia Banie 42937700000101560020010002  (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub kasie Urzędu. Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Termin i sposób załatwienia

 1. Najpóźniej w następnym dniu roboczym po zawarciu małżeństwa.
 2. Odmowa przyjęcia oświadczenia do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

1. Art. 13, 22, 30-32, 47, 76-80, 84-89, ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz.2064 t.j.)
2. Art. 1 § 1, art. 3 - 7, art. 9 § 1, art. 10 - 15; art. 25; art. 88 § 1 i 2, art. 89 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2082 ze zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.1827 ze zm.).).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 180).
4. Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1257).

Tryb odwoławczy

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma o odmowie przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Stanu Cywilnego o rozstrzygnięcie. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC.

Dodatkowe informacje, uwagi

Odpis skrócony aktu małżeństwa jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji aktu małżeństwa.